Algemene Voorwaarden Birprint/shop13


1 Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
'Koper'
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Birprint/shop13 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Consument Koper'
Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Birprint/shop13 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten' Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Birprint/shop13 alsmede op alle met Birprint/shop13 aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Birprint/shop13 is ingestemd.
6. De internetsites van Birprint/shop13 richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
7. Birprint/shop13 behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsites van Birprint/shop13 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. Birprint/shop13 is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper

2. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: - iDeal Birprint/shop13l kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Birprint/shop13, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Birprint/shop13 in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Birprint/shop13 worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt.. Voor bezorging buiten Nederland en Belgie gelden speciale tarieven.

4. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Birprint/shop13 is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Birprint/shop13 via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Birprint/shop13l ontvangen. - de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Birprint/shop13 uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; - de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; - een offerte is door de Koper getekend en door Birprint/shop13 ontvangen ingeval door Birprint/shop13l een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Birprint/shop13 herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Birprint/shop13 de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
6. Koper en Birprint/shop13 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Birprint/shop13 gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Birprint/shop13 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
8. Indien Birprint/shop13 niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Hockeyhuis.nl.

5. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door Birprint/shop13 geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Birprint/shop13 in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
2. Birprint/shop13 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Birprint/shop13 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien Birprint/shop13 om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: - Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Birprint/shop13 of de fabrikant zijn verricht; - Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - Indien
gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden Birprint/shop13 te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Birprint/shop13 zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat Birprint/shop13 op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Birprint/shop13 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Birprint.nl streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. 9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Birprint/shop13

6. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Birprint/shop13 ernaar om bestellingen die voor 10.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de volgende dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Birprint/shop13 kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Birprint/shop13 streeft ernaar vertragingen binnen 2 werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Birprint/shop13het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1. De consument Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het laatste product van de bestelling zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De consument Koper heeft na ontbinding 14 dagen om het artikel of bestelling terug te sturen naar Hockeyhuis.nl
2. Birprint/shop13 is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Birprint/shop13 voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
4. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd. Het gaat hierbij om gebruik van het product dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.
5. Voor het terugsturen kan de consument Koper gebruik maken van het retourformulier, die op meerdere plekken te downloaden op de website. Daarnaast zal het retourformulier ook bij de bestelling worden bijgevoegd.
6. De kosten van de retourzending zijn voor de consument Koper. Bij een eventuele ruiling zal Birprint/shop13 het artikel tegen kostprijs naar de Koper opsturen.
7. Na ontbinding van de bestelling zal het geld binnen 14 dagen na de dag van ontbinding via hetzelfde betaalmiddel worden terugbetaald, inclusief de bezorgkosten.

8. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 10 dagen na levering (of binnen 10 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Birprint/shop13 ter kennisgeving worden gebracht.
2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Birprint/shop13 is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

9. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Birprint/shop13, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Birprint/shop13. (Copyright 2020 Birprint/shop13)
4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Birprint/shop13, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

10. Persoonsgegevens

1. Birprint/shop13 zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. Birprint/shop13 neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Birprint/shop13 is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

12. Overige bepalingen

1. Birprint/shop13 is gevestigd te Broekhem 108, 6301 HL Valkenburg ad Geul en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nr. 14076047. Het BTW-identificatienummer is 051095178B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Birprint/shop13 op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. Het Birprint/shop13 klantenservice (0627034977) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00. tot 12.00 uur.
3. Birprint/shop13 streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 4 uur te beantwoorden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Birprint/shop13, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
4. Geschillen met Birprint/shop13 kunnen ook worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR Platform

Algemene Voorwaarden Birprint/shop13, 1 april 2020